Kenanin agzindan o gece

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Merhaba qpol.club hikaye okuyucuları birbirinden azdırıcı hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz okuyun ve ve yorumunuzu bırakın

Merhaba ben Kenan. Ay?e, hayriye, burcu, ömer, cihan ve metin ile ya?ad???m?z geceyi anlatmak istiyorum sizlere. Metinin ay?e ile ilk gecesini anlatmas?ndan sonra bende birlikte ya?ad???m?z geceyi anlamak istedim. Önce gecenin kahramanlar?n? tan?tarak ba?layay?m.

AY?E

Ay?e’yi Metin’in anlatmas?ndan tan?yorsunuzdur. 170 boylar?nda sar???n güzel vücut hatlar?na sahip bir k?z. Metin’in anlatmas?na göre s?k? kalças? ve dik gö?üsleri her erke?i cezbedecek güzellikteler.

HAYR?YE

Hayriye, Ay?e’nin kuzeni Cihan’?n sevgilisi, 180 boylar?nda, iri gö?üslü, esk**en spor yapt??? için sert ve ?ekilli kalçalara sahip bir k?z.

C?HAN

Cihan, 198 boylar?nda, Ay?e’nin kuzeni ve Hayriye’nin sevgilisi.

BURCU

Burcu, Ay?e’nin kuzeni Ömer’in sevgilisi, 180 boylar?nda, ufak gö?üsleri ve küçük kalças? ile dikkatleri üzerine çeken ve bundan zevk ald??? her halinden belli olan bir k?z.

ÖMER

Ömer, 180 boylar?nda, Ay?e’nin kuzeni ve Burcu’nun sevgilisi.

?lk geceden sonra Ay?e sevgilisi olmas?na ra?men Metin ile s?k s?k görü?meye ba?lam??t?. Kuzenleri ile aras? çok s?k? oldu?u için Ay?e kaçamaklar?na onlarla iken de rahatça devam edebiliyordu. Gün içinde Metin aray?p ak?am birlikte d??ar? ç?kal?m m? diye sordu?unda gecenin bu kadar hareketli geçece?ini dü?ünmemi?tim bile. Metin ile birlikte Ay?e’yi almak için yolda iken Ay?e’nin kuzenleri ve sevgililerinin de bizimle birlikte olaca??m?z? ö?renmi? tan?mad???m insanlarla birlikte olaca??m?z için gece can?m?n s?k?laca??n? dü?ünerek içten içe rahats?z olmu?tum. Bu dü?üncelerle 4. Levent’e Ay?e’nin evine gelmi?tik. Ay?e’yi kap?da gördü?ümde dü?üncelerim bir anl?kta olsun akl?mdan gitmi?ti. Giydi?i siyah elbise ile harika görünüyordu. Gece boyu insanlar?n bak??lar?n?n üzerinde olaca??n? o an anlam??t?m. Selamla??p arabaya geçti?imizde Metin’e “Nas?l istedi?in gibi olmu? mu?” diye sormas?ndan Metin’in böyle giyinmesini istedi?i belli olmu?tu. Metin’in gece sonunda planlad?klar?n? gecenin ba??ndan anlamak çokta zor de?ildi asl?nda. Etiler’deki Ulus29′ a do?ru ilerlerken Ay?e’nin s?cak davranmas? ile ilk ba?ta ya?ad???m gece s?k?c? geçer korkusu azalmaya ba?lam??t?. Mekana girdi?imizde Cihan ve Hayriye ile tan??t?m. ?lk bak??ta sert bir insan gibi görünen Cihan ile sohbet ettikçe gece hakk?ndaki dü?üncelerim de?i?meye ba?lam??t?. Güzel bir sohbet oluyordu. Hayriye’de Ay?e’den çok farkl? de?ildi k?yafet konusunda. Ask?l? k?yafetinden iri gö?üsleri harika görünüyor, bak??lar?m gö?üs dekoltesine kay?yordu devaml?. Çok uzun bir ara geçmeden isimlerinin Ömer ve Burcu oldu?unu ö?rendi?im son çiftte gelmi?ti. Her ne kadar Ay?e ve Hayriye ba?ta ilgimi kendi üzerlerine çekmi? olsalar da Burcu’nun etraf?ndaki insanlara bak??lar?nda bile erotizmi görebiliyordum. Giydi?i ye?il k?sa elbise ile bacaklar?n? cesurca sergiliyordu. Tan??ma fas?llar?ndan sonra muhabbet ve e?lence ba?lam??, harika bir ak?am geçiriyorduk. Al?nan alkolünde etkisi ile çiftler birbirlerine iyice yana?m??lard?. Aralar?nda partneri olmayan sadece bendim. Di?er çiftlere oranla Ay?e ile Metin daha fazla kontrol ediyorlard? hareketlerini. Ortam oldukça kalabal?kt?. Asl?nda etraftan birkaç k?z çoktan ilgimi çekmi? hatta bir kaç? ile kaçamak bak??malar?m bile olmu?tu. Etraftaki erkeklerin masam?zdaki k?zlara bak??lar? masada ki erkekleri rahats?z ediyordu. Ben her ne kadar sadece kendim bakt???m? dü?ünsem de konu?ma aralar?nda Ömer ve Cihan’? da ba?ka k?zlara bak??lar?n? bolca yakal?yor aram?zda ufak gülü?meler oluyordu.

Gece ilerledikçe al?nan alkol etkisini art?r?yor, hareketler daha cesurla??yor ve daha az kontrol edilir hale geliyordu. Etraftaki erkeklere oranla Ömer ve Cihan daha rahat davran?yorlard?. Gece ba??nda k?zlar?n oturu?lar?na özen gösteren erkekler alkolün etkisi ile çok umursamaz hale gelmi?lerdi. Burcu oturu? ?ekli ve ete?i ile bana ve etraftakilere güzelliklerini bolca izleme f?rsat? sunuyor bak??lar?m? yakalad???nda ete?ini toplama gere?i duymuyordu. Metin Burcu’nun rahat bir k?z olu?undan bahsetmi? olsa da bu kadar?n? beklemiyordum aç?kças?. Oturu? ?eklimizden her ne kadar ben göremesem de Hayriye ve Ay?e’ye etraftaki erkeklerin bak??lar?ndan onlar?nda asl?nda Burcu gibi erkekleri cezbettiklerini anlamak çok zor olmuyordu asl?nda. Burcu bacak bacak üzerine atm?? bir ?ekilde oturuyordu. Bacak de?i?tirirken k?sa süreli?ine de olsa aralana bacaklar?n?n aras?ndan iç çama??r?na kadar rahatça görülüyordu. Etraftan birkaç ki?inin daha bunu fark edip Burcu’yu izledi?ini gördüm. Art?k alkol ve Burcu’nun etkisi ile masadaki konu?malar? dü?ünmüyor sadece Burcu’ya sahip olman?n nas?l olaca??n? dü?ünüyordum. Lavaboya gitmek için kalkt???mda Metin’de müsaade isteyip benimle birlikte geldi. Tuvaletin önünde “Kenan Burcu’nun içine dü?eceksin” diyerek gülümsedi. “Ay?e’nin arkada?lar? da Ay?e gibi güzeller. Elbiselerinden görünen k?s?mlar? bile beni mahvediyor kim bilir yatakta nas?llard?r.” diyerek bende güldüm. “Çok belli etme be?endi?ini ay?p olmas?n” dedi ve masaya geri döndük. Tüm çiftlerin yak?nla?malar?ndan gecenin nas?l devam edece?ini anlamak çok zor de?ildi. Çok fazla geçmemi?ti ki Cihan “Bana geçelim. Evde devam edelim sohbete.” diyerek toparlanmam?z? sa?lam??t?. Oradan Cihan’?n ulustaki evine geçtik. Evi dubleks zevkli dö?enmi? bir evdi. Evde yine tüm çiftler yan yana oturmu? alkol servisini bana b?rakm??lard?. Gece saat 2 civarlar? olmu?tu. Art?k iyice alkolün etkisine girmi?ti evdeki herkes. ?lk ba?ta Cihan ve Hayriye kalkarak üst kattaki odalar?na çekildiler. Pe?lerinden Ömer ve Burcu kalkarak yukar?ya ç?kt?lar. Çok k?sa bir süre sonra Ay?e Metin’in kula??na bir ?eyler f?s?ldamaya ba?lam??t? ki iyi geceler diyerek onlarda kalk?p giri? kattaki bir odaya yöneldiler. Evde tek ba??ma kalm??t?m. Televizyonu aç?p oturuyordum ki Ay?e ile Metin’in girdikleri odadan seslere tak?ld? akl?m. Odaya geçer geçme sevi?meye ba?lam??lard?. Gece boyu Burcu’yu dü?ünerek tahrik olmamdan sonra Metin ve Ay?e’yi izleme fikri beni daha da tahrik etmi?ti. Televizyonu açarak yava?ça girdikleri odaya yakla?t?m. Kap? deli?inden bakt???mda pek bir ?ey göremiyordum. ?çerde olanlar? izlemeyi çok istiyordum ama bir türlü göremiyordum. Çok geçmeden içerden gelen sesler sertle?mi?ti. Ay?e inlemekten çok ahlar olmu?tu. Belli ki Metin sert bir ?ekilde sikiyordu Ay?e’yi. Sesler ile iyice tahrik olmu?tum. ?nleme seslerinden cesaretlenerek hafifçe kap?y? aralad?m. Gördü?üm manzara muhte?emdi. Ay?e dü?ündü?üm gibi harika bir vücuda sahipti. Metin’in önünde domalm??, Metin yuvarlak kalçalar?na vura vura sert sert sikiyordu. Ay?e’nin zevk ve ac?dan gözleri kapanm?? gö?üsleri Metin’in pompalar gibi sikmesi ile ileri geri sallan?yordu. Yakalanmamak için sessizce kap?y? çektim ama tam kapatmadan televizyonun yan?na gittim. Üst kattan gelen inleme sesleri art?k Metin ve Ay?e’nin seslerinden rahatça ay?rt edilir hale gelmi?ti. Onlar? da görmek istiyordum ama içimde yakalan?p rezil olma korkusu da vard?. Korkarak ta olsa üst kata ç?kt?m. Sol taraftaki odadan gelen seslere göre içerdekiler Cihan ve Hayriye idi. Kap?n?n deli?ine e?ildi?imde yatak tam kar??mda idi. Cihan Hayriye’nin bacaklar?n? omzuna alm?? alt?nda ezer gibi sikiyordu. Hayriye gö?üslerini avuçlar? aras?na alm?? s?k?yor bir taraftan da inliyordu. Gö?üsleri dekoltesinden göründü?ü gibi iri ve büyüktü. Gördüklerim ile yara??m iyice sertle?mi? pantolonuma s??maz olmu?tu. Ömer ile Burcu’nun odalar?n?n kap?s? aral?kt?. Kasten izlenmek için mi aral?k b?rakt?klar?n? anlamam??t?m. Burcu Ömer’in üzerine ç?km?? profesyonelce kendini siktiriyordu. Ömer’in yara?? adete bir görünüyor bir kayboluyordu. “sabaha kadar içimde kal ç?kma sak?n” diye inliyordu Burcu. Ömer Burcunun küçük götünü avuçlam?? oturup kalkmas?na yard?m ediyordu. Hayriye’nin ç?kard??? ses ile kendime geldim. Kap? deliklerinden bakt???mda Cihan Hayriye’nin götünü pompal?yordu. Hayriye ba??rmamak için ba??n? yast??a gömmü? bir halde idi. Hayriye ile Cihan’? izlerken Ömer ve Burcunun odas?nda bir hareketlenme oldu. Yakalanmamak için a?a??ya indim hemen Metin ve Ay?e’nin sesleri gelmeye devam ediyordu. Kap?lar?na yakla??p bakt???mda Ay?e yüzüstü yata?a yatm?? Metin üzerinde h?zl? h?zl? gidip geliyordu. Ay?e’nin gözleri kapanm?? bir halde ald??? zevk ile inliyordu. Metinle neden görü?meye devam etti?ini daha iyi anlamaya ba?lam??t?m. Bo?al?p rahatlamak için banyoya girdim. Bo?almam çok uzun sürmemi?ti. Banyodan ç?kt???mda gördüklerim beni ?a??rtm??t?. Metin ve Ay?e’yi kap?lar?ndan Cihan ve Hayriye izliyorlard?. Metin onlar? görmü? olacak ki kap?ya geldi. Cihan ile konu?tuklar?n? duymuyordum aç?kças? olacaklar? merak etti?imden ve ?a?k?nl???mdan yanlar?na da gitmiyor koridordan onlar? izliyordum. Konu?malar?ndan sonra Cihan Ay?e’nin yan?na girdi Metin Hayriye ile üst kata yöneldiler. Gördüklerime inanam?yordum. Ay?e ile Cihan’?n odas?na yakla?t???mda Ay?e “Cihan olmaz” diyordu ama vücudun ?ekil al??? ile dedikleri tamamen farkl? idi. Alkolün etkisi kendini b?rakmak istiyordu belli ki Cihan’?n kollar?na. Cihan Ay?e’nin bacaklar? aras?ndaki yerine alm?? amc???na yerle?tirmi?ti ile yara??n?. Ay?e art?k sadece “Cihan” diye inliyordu. Cihanda Metin’den çok farkl? de?ildi ezer gibi sikiyordu alt?nda Ay?e’yi. Yukar?da neler oldu?unu görmek için sessizce merdivenlere gidip üst kata ç?kt?m. Asl?nda a?a??dan çok farkl? de?ildi gördüklerim. Metin çoktan Hayriye’yi alt?na alm?? gö?üslerini avuçlar halde üzerinde z?plar gibi sikiyordu. Ömer ile Burcu’nun olanlardan haberi hiç yoktu ama odalar?ndan seste gelmiyordu. Kap? deliklerinden bakt???mda Ömer ve Burcu yatakta uzan?yorlard?. Ömer gözlerini kapatm?? uyumaya çal???yordu. Burcu’nun yüzünden anla??lan hiç memnun de?ildi bu durumdan. ?çimden o yatakta ben olmal?yd?m diye geçiriyordum ki Ay?e’nin sesleri yükselmeye ba?lad?. Merdivenden inerken gördüm ki Cihan Ay?e’yi duvara yaslam??, ayakta arkadan sikiyordu. Aralar?nda ki boy fark?ndan dolay? hafif e?ile e?ile sikiyordu Ay?e’yi. Her yükseli?inde Ay?e parmak uçlar?na kadar ç?k?yordu. Cihan ayakta sikiyordu Ay?e’nin götünü. Merdivende onlar? izlerken Burcu’yu bir anda yan?mda buldum. Oda gördükleri kar??s?nda ?a??rm?? benimle birlikte olanlar? izliyordu. Önümüzde Cihan Ay?e’yi ba??rtarak, götünü parçalarcas?na sikiyordu. Çok geçmeden Cihan Ay?e’nin götüne bo?ald?. Beraber odaya yürürlerken Ay?e’nin götünden Cihan’?n dölleri ak?yordu. Hiçbir ?ey söylemeden a?a??ya do?ru inip mutfa?a yöneldik. K?sa bir sessizlikten sonra Burcu “Bu gördüklerimizi hiç görmemi? olal?m Kenan.” dedi. Onaylarcas?na kafam? sallayarak “Alkolü çok kaç?rd?lar. Ondan böyle olmu?tur” dedim. Oda s?kk?n bir ?ekilde “Biliyorum baksana di?erleri s?zd? bile” dedi. Aya?a kalk?nca az önce izlediklerimden sertle?mi? yara??m Burcu’nun dikkatini çekti. Burcu’nun yara??ma bak??lar?n? farkedince hem alkol hem azg?nl???mla Burcu’nun dudaklar?n? öpmeye ba?lad?m. Burcu birkaç saniye tepkisiz kalsa da çok uzatmadan kar??l?k vermeye ba?lam??t?. Az önce izledi?im o küçük kalçalar? avuçlad?m hemen. Ben kalçalar?n? avuçlay?p s?karken oda pantolonumun üzerinden yara??m? ok?amaya ba?lay?p “ç?kar ?unu d??ar? hadi” dedi. Gece boyu hayal etti?im ?eydi bu. Burcu’yu mutfaktaki ufak masan?n üzerine yat?r?p hiç beklemeden yara??m? am?na yerle?tirdim. Kalças? gibi amc??? da küçücüktü. Bütün gecenin azg?nl??? ile sert sert sikiyordum amc???n? ama banyoda kendimi bo?altmam ve alkolün etkisi ile bo?alam?yordum bir türlü. Burcu sert sikili?inin etkisi ile “parçala amc???m?” diye inliyordu. Bir süre daha amc???n? pompalay?p bacaklar?n? iyice kald?rd?m. Amc???ndan ç?kard???m yara??m ile am?ndan akan sular? göt deli?ine ta??d?m. Sonra yara??m? bast?ra bast?ra götüne yerle?tirdim. Dü?ündü?üm gibi darac?k bir götü vard?. Gidip gelmeye ba?lad?kça az önceki parçala diyen Burcu gitmi? yerine “Yava? ne olur” diyen yeni bir k?z gelmi?ti adeta. Ba?ta yava? yava? gidip gelmeler ile al??t?rd???m götünü h?zl? tempoda sikmeye ba?lam??t?m. Art?k sadece inliyor. Çok sert sikmemem için eli ile beni durdurmaya çal???yordu. Fazla geçmeden bo?almaya ba?lad?m. Yara??m? ç?kart?p amc???n?n üzerine ve götüne do?ru ak?tt?m döllerimi. Uzan?p dudaklar?na öpücük kondurup te?ekkür ettim. Toparlan?p yana??ma öpücük kondurup çok güzeldi diyerek te?ekkür ederek yukar? Ömer’in yan?na ç?kt?. Burcu gittikten sonra odalar? dola?t???mda herkes kendi odas?na dönmü? birbirlerine sar?l?p uyumu?lard?. Bende televizyon kar??s?nda kanepeye uzand?m.

Bu geceden sonra Burcu ile bir çok kez görü?tük. Halende görü?üyoruz. Daha sonra size bu görü?melerden de bahsederim.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.